آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391ایجاد و توسعه کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان

ایجاد و توسعه کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان

ایجاد و توسعه کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان

مصوب جلسه 576 مورخ 1391/4/20 شورای فرهنگ عمومی

 در راستای اجرای بند 10 ماده 5 سند نهضت مطالعة مفید مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد و توسعة کتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره ­برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان، نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور وظیفه دارد، کلیه کتاب­هایی را که توسط ناشرین دولتی، عمومی، حکومتی و ناشرین تحت پوشش دستگاه­های مشمول ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه منتشر می­ شود، در فضای مزبور قرار دهد.

ناشرین و سازمان­های مذکور موظفند تسهیلات لازم از قبیل ارائه فایل دیجیتال کتاب­های فوق را به صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار دهند.

این حکم شامل حقوق مؤلفین و مترجمین خصوصی نمی­ شود.


این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب این شورا برسد.