آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391«بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات»

«بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات»

«بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات»

 

(مصوب جلسه 571 مورخ 12/2/91 شورای فرهنگ عمومی)

 مقدمه

در دهه عدالت و پیشرفت، سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است.

کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیعات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.

ماده1) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده 2) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده 3) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.

ماده4) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر 20% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می­ باشد.

تبصره1: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.

تبصره2: حداکثر 20% ظرفیت فوق­الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.

ماده 5) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­ ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی،توزیعی،فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.

تبصره3: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از 10% ظرفیت تابلوها می­ باشد.

ماده 6) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف شود.

ماده7) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده8) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می­ باشد.

ماده9) این دستورالعمل در یک مقدمه، 9 ماده و 3 تبصره در جلسه571 مورخ 12/2/1391 شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.

سیدمحمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و

رییس شورای فرهنگ عمومی