آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای ...

 

عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 731 مورخ 1391/12/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

                  مصوبه « عضویت رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 731 مورخ 15/12/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنابه پیشنهاد مورخ 4/7/91 رییس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود :

«- رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به عنوان عضو جدید در ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی، تعیین می شود. »

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی