آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391الحاق یک بند به ماده 2 ایین نامه شورای فرهنگ عمومی

 

الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 717 مورخ 1391/4/16شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

مصوبه «الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه 717 مورخ 1391/4/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد رییس شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی به تصویب رسیده است ، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

 »یک نماینده از شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی»

 

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهورو رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی