آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه نودمصوبات سال 1391تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نام فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نام فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نام فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی

مصوب جلسه 582 مورخ 1391/7/11 شورای فرهنگ عمومی

 بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی و طبق مصوبه جلسه شماره 6 مورخ 1390/10/18 این شورا ؛ موضوع تغییر نام فرودگاه بین المللی تبریز به نام «فرودگاه بین المللی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی» در جلسه 582 مورخ 1391/7/11 شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد و به تأیید رسید.

 

سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

و رییس شورای فرهنگ عمومی