آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388نامگذاری روز 14 بهمن به عنوان روز فناوری فضایی

نامگذای روز 14 بهمن به عنوان روز فناوری فضایی

 
نامگذاری روز 14 بهمن به عنوان روز فناوری فضایی
(مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ 88/2/1 شورای فرهنگ عمومی)
 
 در جلسه ۵۰۲ مورخ 88/2/1 شورای فرهنگ عمومی، پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌ مبنی بر نامگذاری «روز ۱۴ بهمن به عنوان روز فناوری فضایی» مطرح شد و پس از بحث و بررسی توسط اعضای شورا، با اکثریت آراء به تصویب رسید.
 
 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی