آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان»

 

ماده واحده «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان»

مصوب جلسه 657 مورخ 88/11/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 88/11/13 ، براساس مصوبه مورخ 77/9/17 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی شهرستان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی شهرستان را به شر ح ذیل تصویب نمود:

«- ماده واحده یکی از اعضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی شهرستان به انتخاب آن شورا و با حق رأی، در ترکیب شورای فرهنگ عمومی آن شهرستان عضویت می ­یابد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی