آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388متمم مصوبه جلسه ۴۲۰ مورخ 84/6/22 شورای فرهنگ عمومی دربارة ارتقاء، ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر ماه رمضان

 
متمم مصوبه جلسه ۴۲۰ مورخ 84/6/22 شورای فرهنگ عمومی
دربارة ارتقاء، ترویج و تعمیق فرهنگ عمومی در بستر ماه رمضان
مصوب جلسه ۵۰۸ مورخ 88/4/23 شورای فرهنگ
 
صوم و صیام، دومین واجب شریعت اسلام است که خیمه دین برستون آن افراشته شده است و ظرف آن، ماه مبارک رمضان، چونان نهادی برای فرهنگ سازی، از شعائر الهی است. این ماه، بستر و مولد ترویج عمومی بسیاری از مکارم اخلاقی در جامعه اسلامی است. مکارم و فضائلی چون انفاق و اطعام و احسان، صله رحم، مهرورزی، صداقت، حسن و اتقان عمل و... لذا نوع توجه اجتماعی به این آموزه اصیل ایجاب می ­کند که اولاً تحقق واقعی و بی­آسیب و نقص اصل این ظرفیت (روزه­داری) که مقدمه واجب عملیاتی شدن دیگر کارکردهای ماه رمضان است، مدنظر باشد و ثانیاً ترویج آثار رفتاری و اخلاقی این ماه مبارک، بهتر و بیشتر از هر زمان دیگر، مورد تأکید قرار گیرد. در مصوبه پیشین، بطور عمومی بر ضرورت تشدید و تمرکز فعالیت­ های فرهنگی در این ماه اذعان شده و وظایفی برای دستگاه­ ها تصویب شده است. اما دو مسأله، تکمیل مصوبه مذکور را ضروری می­ سازد.
ـ تضعیف فضای عمومی و رسمی ماه رمضان در سطح شهرهای بزرگ از طریق شیوع تظاهر به روزه­ خواری
ـ اهمیت اولویت ­گذاری بین ارزش­ها و فضائلی که به نوعی در ماه مبارک رمضان بیشتر مورد توجه هستند، جهت ارتقای برنامه ­ریزی فرهنگی در این زمینه.
لذا شورای فرهنگ عمومی در تکمیل مصوبه پیشین که اصل ورود، ساختار بخشی و سازماندهی فرهنگی ویژه در ماه رمضان را انجام داده است، الزام محتوایی ویژه تحقق این مصوبه در سال ۱۳۸۸ را به تصویب می ­رساند.
ماده ۱ ـ با توجه به لزوم توجه به منکر بِیّنِ تظاهر به روزه­­خواری و لزوم برخورد فرهنگی و مردمی با این آسیب، همه دستگاه­ های عضو نسبت به زمینه­ سازی، رفع موانع، آگاه ­سازی و آماده ­سازی محیط­ های عمومی برنام ه­ریزی و اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ نهادهای تبلیغی و رسانه­ ای نسبت به ناپسند و نامقبول جلوه­ دادن تظاهر به روزه­ خواری به عنوان یک منکر اجتماعی برنامه­ سازی و فعالیت نمایند.
ماده ۳ ـ با هدف هماهنگی و هم­افزایی جهت تعمیق فضایل اخلاقی و رفتاری در بستر ماه رمضان و با توجه به اهمیت ویژه و آثار «صله رحم» (از بین سایر مکارمی که یاد شد) ترویج و تبیین و توسعه این توصیه موکد دینی در ماه رمضان سال ۱۳۸۸ مدنظر همه دستگاه­ های عضو قرار ­گیرد.
ماده ۴ ـ شورای فرهنگ عمومی استان­ ها و شهرستان­ ها برنامه عمل استانی و شهرستانی این مصوبه را تنظیم و دستگاه­ های استانی با توجه به سیاست­ های کلی دستگاه­ های متبوع، آنها را اجرا ­نمایند.
ماده ۵ ـ هریک از دستگاه­ های عضو شورای فرهنگ عمومی، گزارشی از فعالیت ­هایی که مستقیماً جهت تحقق فعالانه و مسؤولانه این مصوبه انجام داده ­اند را تا یک ماه پس از ماه مبارک رمضان جهت ارزیابی در شورا به دبیرخانه شورا ارائه ­نمایند.
ماده ۶ ـ دبیرخانه شورا موظف است حداقل ۳ ماه قبل از ماه مبارک رمضان هر سال سندی مشابه این متمم، حاوی موضوع محتوایی مشترک مورد نظر دستگاه­های ترویجی و فرهنگی را با توجه به ارزیابی برنامه­ ها و مسائل سال قبل، آماده نماید.
ماده ۷ ـ این متمم در ۷ ماده در جلسه ۵۰۸ مورخ 88/4/23 به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی