آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388«عضویت رییس شورای عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی

 

 

مصوبه «عضویت رییس شورای عالی استان­ها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 76/3/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مصوب جلسه 657 مورخ 88/11/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 657 مورخ 88/11/13 ، براساس مصوبه مورخ 88/9/17 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت رییس شورای عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 398 مورخ 76/3/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شر ح ذیل تصویب نمود:

-        «رییس شورای عالی استان­ها»

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی