برگزاری جشن دوازدهم فروردین


 
برگزاری جشن دوازدهم فروردین 
مصوب جلسه ۵۰۱ شورای فرهنگ عمومی مورخ 88/1/18
 
       در جلسه ۵۰۱ مورخ 88/1/18 شورای فرهنگ عمومی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد،‌ با توجه به این که شهرداری تهران در برگزاری این جشن تجاربی دارد، از سال آینده این جشن ملی در ۹ کلان شهر ایران با استفاده از تجارب شهرداری تهران و با هماهنگی وزارت کشور برگزار شود.
 
شورای فرهنگ عمومی