آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388«انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

 

 

مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی»

مصوب جلسه 644 مورخ 88/3/5شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 88/3/5 براساس مصوبه مورخ 88/2/8شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«آقای دکتر رضا داوری اردکانی به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی انتخاب می ­شوند.

 

محمود احمدی ­نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی