آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388تشکیل گروه تخصصی – پژوهشی مقابله با فرقه ها و جریانهای انحرافی

 

تشکیل گروه تخصصی پژوهشی مقابله با فرقه­ ها و جریان­های انحرافی

مصوب جلسه 511 مورخ 1388/6/3 شورای فرهنگ عمومی

 

موضوع تأسیس مؤسسه مطالعاتی فرقه­ ها و جریان­ های انحرافی تحت نظارت دستگاه ­های فرهنگی کشور که طی نامه شماره 871/م د ش مورخ 87/10/24 از جانب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده بود در جلسه 511 مورخ 88/6/3 شورای فرهنگ عمومی مطرح شد. شورا ضمن مخالفت با تأسیس این مؤسسه مصوب کرد: از نظر ساختاری؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هر کدام یک گروه تخصصی علمی برای پژوهش­های مرتبط با این موضوع را ایجاد کرده و با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، متولی بررسی این موضوع باشند و حوزه رصد و پی­گیری و اجرای مصوبه مربوطه مانند گذشته در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در قالب دفتر مقابله با فرقه­ ها و نحله­ های انحرافی پی­گیری شود.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی