آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388انتخاب نمایندگان شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

انتخاب نمایندگان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن

 
انتخاب نمایندگان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن
(مصوب جلسه ۵۱۰ مورخ 88/5/20شورای فرهنگ عمومی)
 
در جلسه ۵۱۰ مورخ 88/5/20 شورای فرهنگ عمومی، موضوع انتخاب نمایندگان شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شورای نظارت بر نام­گذاری اماکن ـ مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین­نامه نظارت بر نام­گذاری شهرها، خیابان­ها، اماکن و مؤسسات عمومی، مصوب جلسه ۴۶۶ مورخ 86/6/20 شورای فرهنگ عمومی به شرح ذیل به تصویب رسید.
براساس بند «د» ، ماده ۱/۲ ترکیب اعضای شورای مرکزی نظارت بر نام­گذاری اماکن، حجت­الاسلام والمسلمین سید محمدرضا طباطبایی نسب به عنوان صاحب­نظر امور دینی و به پیشنهاد شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه برای عضویت در این شورا انتخاب گردید.
همچنین براساس بند «و»، ماده ۱/۲ ترکیب اعضای شورای مرکزی نظارت بر نام­گذاری اماکن، آقای دکتر محمدرضا نصیری به عنوان استاد برجسته تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی و به پیشنهاد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برای عضویت در این شورا انتخاب گردید.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی