آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388مصوبه الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی

 

 

مصوبه الحاق یک بند به ماده 2 آیین ­نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 644 مورخ 88/3/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 88/3/5 براساس مصوبه مورخ 88/2/8شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «الحاق یک بند به ماده 2 آیین­نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی»

 

محمود احمدی­ نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی