آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388شیوه‌نامه اجرایی انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان‌ و شهرستان

شیوه‌نامه اجرایی انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان‌ و شهرستان

 
شیوه‌نامه اجرایی انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان‌ و شهرستان
مصوب جلسه ۵۱۱ مورخ 88/6/3 شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
     رشد و تعالی فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و بسط پیام و فرهنگ انقلاب اسلامی در جامعه و جهان از اهداف والای نظام مقدّس جمهوری اسلامی است. شورای فرهنگ عمومی تبلور اراده نظام فرهنگی کشور برای اصلاح فرهنگی در جامعه و نیازمند سازوکار عملی و شیوه‌های اجرایی دقیق، منضبط ، پی‌گیر و منظم است. شورای فرهنگ عمومی در استان‌ ها به عنوان یکی از ارکان برنامه ‌ریزی و ساماندهی فرهنگ عمومی است که با حضور اندیشمندان، مسؤولان ارشد، پژوهشگران و اساتید، نقش اساسی در اعتلای فرهنگی و جهت بخشیدن به حرکت‌ های فکری، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی در استان‌ ها ایفا می‌کند. با هدف ارتقا و تعمیق دینداری در فرهنگ عمومی و تشویق و ترغیب استان‌ ها به توجه و تلاش مستمر برای اصلاح فرهنگ عمومی، شیوه‌ نامه انتخاب شورای فرهنگ عمومی فعال استان‌ و شهرستان به شرح ذیل تنظیم می ‌گردد:
ماده ۱ :
انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال استان به صورت سالیانه و توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور انجام خواهد شد.
ماده ۲ :
انتخاب و معرفی شورای فرهنگ عمومی فعال شهرستان در سطح استان و توسط شورای فرهنگ عمومی استان انجام خواهد شد.
ماده ۳ :
از بین شهرستانهایی که در استانها برگزیده شده اند، دو الی سه شهرستان پس از ارزیابی توسط کمیته کشوری انتخاب و در سطح کشور مورد تشویق و تقدیر قرار خواهند گرفت.
ماده ۴:
اعضای کمیته انتخاب شورای فرهنگ عمومی فعال استان¬
الف ) دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان رییس کمیته
ب ) رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه (یا نماینده تام‌الاختیار ایشان)
ج ) معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر کشور
د ) دو نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی کشور
ماده ۵:
اعضای کمیته انتخاب شورای فرهنگ عمومی فعال شهرستان‌
الف ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان رییس کمیته
ب ـ نماینده تام الاختیار امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان
ج ـ نماینده تام الاختیار استاندار
د ـ دو نفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان به انتخاب شورای فرهنگ عمومی استان
ماده ۶ :
شاخص های انتخاب شورای فرهنگ عمومی فعال استان
۱ـ برگزاری مستمر و منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی
۲ـ حضور منظم اعضای شورای فرهنگ عمومی در جلسات شورا
۳ـ تنوع قلمرو موضوعی، هماهنگی و هدفمندی دستور جلسات مورد بررسی در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌
۴ـ برنامه ریزی و پی‌گیری  در جهت  اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور در استان و سنجش میزان اثربخشی آنها و پی گیری دستورالعمل¬های صادره از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
۵ـ میزان مشارکت شورا در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ملی، منطقه‌ای و استانی متجلی در مصوبات شورا
۶ـ تشریک مساعی با سایر استان‌ها وشهرستان‌ها به ویژه استان‌ها و شهرستان‌های همجوار و دارای ویژگی فرهنگی مشترک
۷ـ ارائه محصولات فرهنگی و برنامه¬ریزی در راستای اهداف شورای فرهنگ عمومی کشور و ارتقای فرهنگ عمومی استان
۸ـ تلاش در جهت اثربخشی تصمیمات اخذ شده و طرح‌های مصوب در اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی استان و شهرستان‌های تابعه
۹ـ  شناسایی، ارزیابی و رصد دقیق و نوآورانه موضوعات اجتماعی و فرهنگی فراگیر استان و تلاش در جهت افزایش جلب مشارکت مردمی در زمینه فعالیت های فرهنگ عمومی
۱۰ـ میزان بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعات، طرح ها و گزارش‌ هایی که از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به شورای فرهنگ عمومی استان ارجاع می‌شود.
۱۱ـ تلاش در راستای ایجاد همکاری، هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مجریان فرهنگی استان در زمینه ساماندهی برنامه‌های فرهنگی استان
۱۲ـ تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح‌های عملیاتی و کاربردی برای بهبود شاخص‌های فرهنگ عمومی استان
۱۳ـ خلاقیت و ابتکار در فعالیت ها، طرح ها و بخش های شورای فرهنگ عمومی اعم از دبیرخانه، گروه های علمی ـ مشورتی و ...
۱۴ـ تهیه گزارش های کارشناسی از روند اجرای مصوبات و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در استان و شهرستان های تابعه
۱۵ـ تعامل با شوراهای اقماری شورای فرهنگ عمومی استان
۱۶ـ فعال سازی رسانه ها و نشریات استانی در حوزه فرهنگ عمومی
۱۷ـ انجام فعالیت های پژوهشی و کارشناسی در زمینه تعالی فرهنگ عمومی استان
ماده ۷:
شاخص های انتخاب شورای فرهنگ عمومی فعال شهرستان¬
۱ـ برگزاری منظم ومستمرجلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان وحضورمنظم ومستمر اعضا  درجلسات شورا
۲- تنوع قلمرو موضوعی، هماهنگی و هدفمندی دستورجلسات مورد بررسی در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان
۳- پی گیری تشکیل جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان و شهرهای تابعه
۴- بررسی معضلات و ویژگی¬های فرهنگی شهرستان و ارایه راهکارهای مناسب برای رفع این معضلات و انعکاس آن به شورای فرهنگ عمومی استان
۵- ارایه گزارش سالیانه از وضع فرهنگ عمومی شهرستان و ایجاد زمینه همکاری با سایر شهرستانها برای فعالیت در جهت ارتقای فرهنگ عمومی منطقه
۶- تلاش در جهت اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده در اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان
۷- اتخاذ سیاستهای  تشویقی  در شهرستان به منظور شکوفایی و گسترش ارزشهای فرهنگ عمومی
۸- فعال سازی رسانه ها و نشریات شهرستانی در حوزه فرهنگ عمومی
۹- انجام فعالیتهای پژوهشی و کارشناسی در زمینه تعالی فرهنگ عمومی شهرستان
۱۰- تهیه گزارش های مورد نیاز استان برای اصلاح فرهنگ عمومی در شهرستانها و پی گیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سطح شهرستان
۱۱- ارائه محصولات فرهنگی و برنامه ریزی در راستای اهداف شورای فرهنگ عمومی کشور و استان و ارتقای فرهنگ عمومی شهرستان
۱۲- تهیه گزارشهای کارشناسی از روند اجرای مصوبات و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان و انعکاس آن به استان
۱۳- میزان تعامل و ارتباط کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با استان
۱۴- تطبیق فعالیتهای دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و استان
۱۵- به کارگیری معیارهای مناسب در انتخاب کارکنان و کارشناسان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان
۱۶- تنظیم صورتجلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان و ارایه آن به استان برای ارسال به مرکز
ماده ۸:
سنجه‌های عملیاتی، ضرایب و شاخص‌ها به منظور ارزشیابی فعالیت‌ها و معرفی شورای برگزیده استان و شهرستان، توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تصویب کمیته انتخاب خواهد رسید.
ماده ۹: این شیوه‌نامه در ۹ ماده در جلسه ۵۱۱ مورخ  88/6/3شورای فرهنگ عمومی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

 

   

سید محمد حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و
     رییس شورای فرهنگ عمومی
این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است. بنابراین تا قبل از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقابل استناد بوده و به منظور دریافت نظرهای کارشناسان و صاحب نظران ارائه شده است.