آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388ماده واحده موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی

ماده واحده موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی

 
ماده واحده موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی
مصوب جلسه ۶۴۹ مورخ 88/7/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۹ مورخ 88/7/7و براساس مصوبه جلسه ۱۸۷ مورخ 88/4/30 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده موافقت با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده واحده - با هدف تبیین و ترویج اندیشه اتحاد مسلمین و به منظور معرفی، شناساندن و بررسی و تحلیل آثار، اندیشه ها، مبارزات و شخصیت سید جمال الدین اسدآبادی، با اصل تأسیس بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی موافقت می شود.
تبصره ۱ - این بنیاد با ماهیت غیردولتی تأسیس می شود و می تواند از اعتبارات و کمک های دولتی استفاده نماید.
تبصره ۲ - به شورای فرهنگ عمومی اجازه داده می شود نسبت به تصویب اساسنامه این بنیاد اقدام نماید.
 
 
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی