آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1388آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص

 

آیین­ نامه نحوه نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص

مصوب جلسه 648 مورخ 88/6/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۸ مورخ 88/6/24 ، براساس مصوبه مورخ 88/4/9 شورای فرهنگ عمومی آیین نامه «نحوه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص» را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ۱: هدف از نام­گذاری روزها و مناسبت­ های خاص، تقویت مؤلفه­ های هویت ملی ایرانیان و بزرگداشت شخصیت­ ها، ارزش ­ها و تحکیم پیوندهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی در جامعه است.
ماده ۲: روزها و مناسبت­ های خاص به دو دسته تقسیم می شود:
الف ) مناسبت های مندرج در «متن تقویم» (مناسبت های ملی – اسلامی)
ب ) مناسبت های مندرج در «ضمیمه تقویم» (مناسبت های صنفی – اسلامی)
ماده ۳: روزها و مناسبت­های مندرج در متن تقویم به مناسبت هایی اطلاق می­ شود که دارای حداقل یکی از ویژگی­ های زیر باشد:
الف) برای قشرهای مختلف ملت مهم و تأثیرگذار بوده و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد؛
ب) همه مناطق کشور، آن مناسبت را مرتبط با خود بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد؛
ج) تقویت کننده حداقل یکی از «مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان» باشد.
ماده ۴:‌ روزها و مناسبت‌هایی که دارای ویژگی های فوق نباشند، در ضمیمه تقویم آورده می شود.
ماده ۵: پیشنهاد نام‌گذاری، کاهش، افزایش و یا هر گونه تغییر و اصلاح روزها و مناسبت های خاص از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای فرهنگ عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می شود.
ماده ۶: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبت های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.
ماده ۷: این آیین­ نامه مشتمل بر ۷ ماده در جلسه ۶۴۸ مورخ 88/6/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

 محمود احمدی نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی