آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1387آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

 

آیین نامه اجرایی انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی

مصوب جلسه  491  مورخ  1387/7/16 شورای فرهنگ عمومی

مقدمه

به منظور تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی و جلوگیری از تداخل این فعالیت فرهنگی با دیگر فرایندهای تشویقی و ترویجی در حوزة فرهنگ و هنر و در جهت اجرای تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی مصوب جلسة 455 مورخ 78/10/14 شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ آیین‌نامه اجرایی مصوبة مذکور در سه بخش : الف ) کلیات و تعاریف ؛ ب) انتخاب خادمان استانی و شهرستانی؛ ج) انتخاب خادمان ملی به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

الف) کلیات و تعاریف

مادة 1: برای انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی، هیأت داوران متشکل از سه گروه مرکزی، استانی و شهرستانی تشکیل خواهد شد.

مادة 2: هیأت داوران مرکزی متشکل از چهار نفر از اعضای شورا و سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی (حتی‌الامکان از بین خادمان نمونه فرهنگ عمومی سال‌های قبل) با معرفی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و تأیید شورای فرهنگ عمومی است. 

مادة 3: هیأت داوران در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها متشکل از چهارنفر از اعضای شورای فرهنگ عمومی و سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی استان و شهرستان (حتی‌الامکان از بین خادمان نمونه فرهنگ عمومی سال‌های قبل) با معرفی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان و تأیید شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستان است.

مادة 4: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان دبیر هیأت داوران مرکزی، دبیر شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان دبیر هیأت داوران استانی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان به عنوان دبیر هیأت داوران شهرستانی، مسوولیت برگزاری جلسات هیأت را برعهده خواهند داشت.

مادة 5: منظور از خادمان نمونه فرهنگ عمومی در این مصوبه چهار گروه زیر می‌باشند:

الف) خادمان نمونه فرهنگ عمومی شهرستانی، که منتخب هیأت داوران شهرستان هستند.

ب ) خادمان نمونه فرهنگ عمومی استانی، که منتخب هیأت داوران استان هستند.

ج ) خادمان نمونه فرهنگ عمومی استانی در عرصه ملی، که از بین منتخبین استان‌ها و توسط هیأت داوران مرکزی انتخاب می‌شوند.

د ) خادمان نمونه فرهنگ عمومی ملی، که مستقل از منتخبین استان‌ها، توسط هیأت داوران مرکزی انتخاب می‌شوند.

مادة 6: براساس سه محور «تفکر و برنامه‌ریزی»، «اجرا و مدیریت» و «آثار»؛ گسترة عملیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل انتخاب، بدین شرح است:

1 ـ محور تفکر و برنامه‌ریزی

1-1- تدوین و ارائه کنندگان ایده، راهکار و طرح‌های فرهنگی

2-1- اساتید حوزه و دانشگاه و فرهیختگانی که در هدایت یا انجام طرح‌های پژوهشی یا آموزشی خود و دانشجویان (در دانشگاه بومی) براساس موضوعات و دغدغه‌های دو سال گذشته فرهنگ عمومی فعال بوده‌اند.

2 ـ محور اجرا و مدیریت

1-2- مدیران و رؤسای (اشخاص حقیقی) سازمان‌ها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی (اشخاص حقوقی) مستقر در استان که در اجرا، پی‌گیری و تحقق مصوبات شورای فرهنگ عمومی جدیت و موفقیت داشته‌اند.

3 ـ  محور آثار

1-3- منظور، تولید کنندگان، متصدیان، فعالان یا توزیع کنندگان یکی از برنامه‌ها و خدمات و محصولات مذهبی، فرهنگی، هنری (از کلیه رشته‌ها) مرتبط با فرهنگ عمومی در دو سال اخیر است، که به مخاطبان عمومی ارائه شده باشد.

2-3- در محور آثار دو سطح موردنظر است: الف) صاحبان آثار فرهنگی مؤثر در بعد ملی برای انتخاب در سطح ملی ب ) صاحبان آثار فرهنگی مؤثر در بعد استانی برای انتخاب در سطح استان

3-3- در سطح استانی لازم است آثار در شهر محل انتخاب «خلق، تولید یا توزیع» شده باشد و یا الزاماً موضوع اثر شامل ظرفیت‌ها، موضوعات و اولویت‌های فرهنگ عمومی خاص استان باشد.

ب ) انتخاب خادمان استانی و شهرستانی

مادة 7: هیأت داوران استانی با توجه به هر یک از محورهای «تفکر و برنامه‌ریزی»، «اجرا و مدیریت» و «آثار»  یک تا سه نفر را به عنوان خادم نمونه فرهنگ عمومی استان انتخاب و معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ اعضای هیأت رییسه شورای فرهنگ عمومی استان (امام جمعه ، استاندار و مدیرکل) در انتخاب سطح استانی مد نظر نیستند.

تبصره 2 ـ خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان و شهرستان، باید در هنگام انتخاب ساکن استان و یا شهرستان معرفی کننده باشند.

مادة 8: هیأت داوران استانی و شهرستانی در شش ماهه اول سال، نسبت به انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان و شهرستان اقدام خواهند کرد.

مادة 9: شورای فرهنگ عمومی استان، اشخاص منتخب از سوی هیأت داوران استانی را هر سال طی مراسم عمومی با حضور یکی از اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان خادمان نمونه فرهنگ عمومی استان به مردم معرفی خواهد کرد.

تبصره ـ لوح تقدیر خادمان نمونه فرهنگ عمومی در سطح استانی و شهرستانی با توشیح رییس شورای فرهنگ عمومی کشور خواهد بود.

مادة 10: هیأت داوران استانی با توجه به هر یک از محورهای «تفکر و برنامه ریزی»، «اجرا و مدیریت» و«آثار» یک نفر را به عنوان خادم نمونه فرهنگ عمومی استان در عرصه ملی به هیأت داوران مرکزی معرفی خواهد کرد.

مادة 11: هیأت داوران استانی پس از تأیید و تعیین منتخب خادمان فرهنگ عمومی استان، برای معرفی «خادمان نمونه فرهنگ عمومی استانی در عرصه ملی»، لازم است پرونده، مستندات و آثار مربوط به اشخاص منتخب را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور جهت طرح در هیأت داوران مرکزی ارسال نمایند.

مادة 12: شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها با تشکیل هیأت داوران شهرستانی به استناد محورهای «تفکر و برنامه‌ریزی»، «اجرا و مدیریت» و «آثار» یک تا سه نفر را انتخاب و به عنوان خادمان نمونه فرهنگ عمومی شهرستان معرفی خواهد کرد.

تبصره : هیأت داوران استانی می‌تواند از بین منتخبین شهرستانی، خادمان نمونه فرهنگ عمومی استانی را انتخاب نماید.

ماده 13 ـ هیأت داوران استانی می‌تواند از بین هیأت رییسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌ها، خادم نمونه فرهنگ عمومی در عرصه استانی را انتخاب نماید.

مادة 14: تعیین چگونگی تقدیر از خادمان نمونه فرهنگ عمومی شهرستان و استان در عرصة استانی بر عهدة شورای فرهنگ عمومی استان می‌باشد و مسوولیت اجرایی فرایند انتخاب و تجلیل نیز بر عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان می‌باشد.

ج ) انتخاب خادمان ملی

مادة 15: هیأت داوران مرکزی در شش ماهة دوم سال نسبت به انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومی اقدام خواهد کرد.

مادة 16: هیأت داوران مرکزی با توجه به هر یک از محورهای «تفکر و برنامه‌ریزی»، «اجرا و مدیریت» و «آثار»، سه تا پنج نفر را به عنوان خادم نمونه ملی در سطح کشور از بین منتخبین استان‌ها و از بین افرادی که در عرصه ملی مؤثر بوده‌اند انتخاب خواهد کرد.

ماده 17 ـ هیأت داوران مرکزی می‌تواند از بین هیأت رییسه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها، خادم نمونه فرهنگ عمومی در عرصه ملی را انتخاب نماید.

مادة 18: خادمان نمونه فرهنگ عمومی موضوع بند (ج) و (د) ماده 5 که توسط هیأت داوران مرکزی انتخاب شده‌اند، طی مراسم عمومی و با حضور رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به مردم معرفی خواهند شد.

تبصره  ـ‌ لوح تقدیر خادمان نمونه فرهنگ عمومی مذکور در عرصه ملی با توشیح رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

مادة 19: تعیین چگونگی تقدیر از خادمان نمونه فرهنگ عمومی در عرصه ملی بر عهده شورای فرهنگ عمومی کشور می‌باشد و مسوولیت اجرایی فرایند انتخاب و تجلیل نیز بر عهده دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور است.

مادة 20: این آیین‌نامه در 20 ماده و 5 تبصره در چهارصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1387/7/16 شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید و از این تاریخ آیین‌نامه قبلی مصوب سیصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 1380/10/25شورای فرهنگ عمومی کان لم یکن تلقی می‌شود. 

 

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی