آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1387ماده واحده «اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی

 

ماده واحده «اصلاح بند 1 مصوبه مناسبت های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی

(مصوب جلسه 628 مورخ 1387/5/1 ) و ابقاء روز خانواده در تاریخ 25 ذیحجه»

----------------------------------------------------------------

(مصوب جلسه 637 مورخ 1387/10/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده واحده -

تاریخ اول ذیحجه صرفاً بعنوان روز ازدواج نامگذاری می شود و با حذف واژه «خانواده» از بند 1 مصوبه مناسبت های جدید تقویم سال 1388 هجری شمسی، روز خانواده مطابق تقویم سالهای قبل، کماکان در تاریخ 25 ذیحجه خواهد بود.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی