آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1387طراحی، تولید و ترویج چادرهای رنگی

 

طراحی، تولید و ترویج چادرهای رنگی

مصوب جلسه 495 مورخ 87/9/12 شورای فرهنگ عمومی

 

موضوع «طراحی، تولید و ترویج چادرهای رنگی» بنا به پیشنهاد برخی فعالان حوزه مد و طراحی لباس و طی نامه شماره 567/87 مورخ 87/7/29 معاون محترم امور هنری و رییس کارگروه مد و لباس در جلسات 494 مورخ 87/8/28 و 495 مورخ 87/9/12 شورای فرهنگ عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر همین اساس موضوع «طراحی و تولید و ترویج چادرهای رنگی» مشروط به این که رنگ آن، رنگ شهرت نباشد و ضوابط و چارچوب شرعی در آن رعایت شده باشد؛ در جلسه 495 مورخ 87/7/12 شورای فرهنگ عمومی با توافق اعضاء به امضا رسید.

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی