آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386نام‌گذاری روز 14 آبان به عنوان «روز فرهنگ عمومی»

نام‌گذاری روز 14 آبان به عنوان «روز فرهنگ عمومی»

مصوب جلسه 466 مورخ 20/6/86 شورای فرهنگ عمومی

 

 

 

 

 

     در چهارصد و شصت و ششمین جلسة مورخ 20/6/86 شورای فرهنگ عمومی، به پیشنهاد دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، روز 14 آبان به عنوان «روز فرهنگ عمومی» مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.