آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1386دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی

مصوب جلسه 466 مورخ 20/6/86 شورای فرهنگ عمومی

 

      شورای فرهنگ عمومی در جلسه 466 مورخ 20/6/86 و در اجرای بند (2) ماده (2) و ماده سوم «آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی» مصوب سیصدوهشتادوهفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.

 

 

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ آیین‌نامه نامگذاری : منظور از «آیین‌نامه نامگذاری» در این دستورالعمل، «آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی (مصوب سیصدوهشتادوهفتمین جلسه مورخ 6/9/75 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» می‌باشد.

ب ـ دستورالعمل نامگذاری : منظور از «دستورالعمل نامگذاری»، «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نامگذاری شهرها، خیابان‌ها، اماکن و مؤسسات عمومی (مصوب شورای فرهنگ عمومی)» می‌باشد.

ج ـ شورای مرکزی نظارت : منظور از «شورای مرکزی نظارت»، «شورای مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن کشور» می‌باشد.

د ـ شورای نظارت استان: منظور از «شورای نظارت استان»، «شورای نظارت بر نامگذاری اماکن استان» می‌باشد.

هـ ـ شورای نظارت شهرستان: منظور از شورای نظارت شهرستان «شورای نظارت بر نامگذاری اماکن شهرستان» می باشد

ماده 2 ـ از تاریخ تصویب این دستورالعمل، «شورای مرکزی نظارت» در وزارت کشور،«شورای نظارت استان» در استانداری‌ها و «شورای نظارت شهرستان» در فرمانداری‌های شهرستان‌های کشور تشکیل می‌گردد:

1/2 ـ اعضای شورای مرکزی نظارت عبارتند از:

الف ـ معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور به عنوان رییس شورای مرکزی نظارت

ب ـ مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور به عنوان دبیر شورا

ج-  رییس شورای عالی استان‌ها

د ـ یک نفر از صاحب نظران امور دینی به پیشنهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و تصویب شورای فرهنگ عمومی

هـ ـ یک نفر از صاحبنظران فرهنگی عضو شورای فرهنگ عمومی به انتخاب آن شورا و حکم رییس شورای مذکور

و ـ یک نفر از اساتید برجسته تاریخ و تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی به پیشنهاد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و تصویب شورای فرهنگ عمومی

ز ـ یک نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرهنگستان

ح ـ نماینده شهرداری تهران

ط ـ نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران

تبصره 1 ـ نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی حسب مورد به دعوت رییس شورای مرکزی نظارت در جلسات مربوطه بدون حق رأی شرکت خواهند کرد.

تبصره 2 ـ نماینده وزارت امور خارجه، در جلساتی که مربوط به اجرای بند 7 ماده اول آیین‌نامه نامگذاری تشکیل می‌شود، به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد.

2/3ـ اعضای شورای نظارت استان عبارتند از :

الف ـ معاون امور عمرانی استاندار به عنوان رییس شورای نظارت

ب ـ مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری به عنوان دبیر شورا

ج ـ رییس شورای اسلامی استان

د ـ شهردار مرکز استان

هـ ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

وـ یک نفر از فرهیختگان در زمینه فرهنگ و ادب فارسی استان، به انتخاب شورای فرهنگ عمومی استان

ز ـ یک نفر از صاحب‌نظران امور دینی به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی استان و تصویب شورای فرهنگ عمومی

ح ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

2/2- اعضای شورای نظارت شهرستان عبارتند از :

الف ـ فرماندار به عنوان رئیس شورا

ب ـ مدیر امور شهری و روستایی فرمانداری به عنوان دبیر شورا

ج ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان

د ـ شهردار مرکز شهرستان

هـ ـ رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

وـ یک نفر از فرهیختگان در زمینه فرهنگ و ادب فارسی به انتخاب شورای فرهنگ عمومی شهرستان

ز ـ یک نفر از صاحب‌نظران امور دینی به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان و تصویب شورای فرهنگ عمومی شهرستان

ح ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان

تبصره- در شهرستان‌های فاقد شورای فرهنگ عمومی،معرفی اعضای بندهای(و)-(ز) به انتخاب امام جمعه شهرستان خواهد بود.

ماده3- مدت عضویت اعضای شوراهای نظارت 3 سال خواهد بود.

ماده 4 ـ وظایف «شورای مرکزی نظارت»

الف ـ نظارت بر اجرایی شدن ضوابط و معیارهای آئین‌نامه نامگذاری

ب- ارائه گزارش خبری،آماری و تحلیلی به شورای فرهنگ عمومی در خصوص اجرایی شدن آئین نامه نامگذاری

ج - مشاوره و رسیدگی به مشکلات و ابهامات «شورای نظارت» استان‌ها

د-  جمع‌بندی و تدوین گزارش عملکرد شورای نظارت استان‌ها

هـ - راه اندازی و به‌روز رسانی بانک اطلاعات اسامی شهرها، خیابان‌ها،اماکن و موسسات عمومی و تحلیل و ارزیابی آنها

ماده 5 ـ وظایف «شورای نظارت استان»

الف ـ نظارت بر اجرایی شدن ضوابط و معیارهای آئین‌نامه نامگذاری

ب- ارائه گزارش خبری،آماری و تحلیلی به شورای فرهنگ عمومی استان و شورای مرکزی نظارت در خصوص اجرایی شدن آئین نامه نامگذاری

ج - مشاوره و رسیدگی به مشکلات و ابهامات شورای نظارت شهرستان‌ها

د-  جمع‌بندی و تدوین گزارش عملکرد شورای نظارت شهرستان‌ها

هـ - جمع‌آوری اطلاعات اسامی شهرک‌ها، خیابان‌ها، اماکن و موسسات عمومی استان و تحلیل و ارزیابی آنها

تبصره- در مرکز استان‌ها شورای نظارت شهرستان مرکز استان، وظایف شورای شهرستان مرکز  استان را نیز بر عهده خواهد داشت.

ماده 6 ـ وظایف «شورای نظارت شهرستان»

الف ـ نظارت بر اجرایی شدن ضوابط و معیارهای آئین‌نامه نامگذاری

ب- ارائه گزارش خبری،آماری و تحلیلی به شورای فرهنگ عمومی شهرستان و شورای نظارت استان در خصوص اجرایی شدن آئین نامه نامگذاری

  ج- جمع‌آوری اطلاعات اسامی شهرک،خیابان‌ها،اماکن و موسسات عمومی شهرستان و تحلیل و ارزیابی آنها

ماده 7 ـ مراجع ، شیوه و مراحل اجرایی نامگذاری مطابق رویه و قوانین موجود که شامل موارد زیر هستند انجام خواهد گرفت.

الف- مطابق ‌ماده13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362مجلس شورای اسلامی، نامگذاری و تغییر نام شهرها توسط هیئت دولت انجام خواهد گرفت.

ب- مطابق بند24ماده71 ‌قانون «تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب1/3/1375 مجلس شورای اسلامی «نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها» توسط شورای اسلامی شهر انجام خواهد گرفت.

ج- نامگذاری اماکن خصوصی توسط مالکان مربوطه انجام خواهد گرفت.

د- نامگذاری سایر موارد مطابق رویه موجود و توسط دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد گرفت.

تبصره- دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نام‌ها و عناوین پیشنهادی خود را که با مواد اول و دوم آیین‌نامه نامگذاری، همگون و هم سو است به مراجع نامگذاری ارائه نمایند تا در نامگذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 8 ـ مراجع نامگذاری موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود در زمینه نامگذاری و همچنین تغییر نام آنها را در هر سه ماه به منظور بررسی و تطبیق با اهداف آئین نامه نامگذاری به «شورای نظارت» محل مربوطه ارائه نمایند.

ماده9- مراجع صدور پروانه بهره‌برداری،ثبت شرکت و کلیه اتحادیه‌ها و اصناف کشور موظف به اجرای آئین‌نامه نامگذاری و این دستورالعمل بوده و موظفند هر سه ماه گزارش نامگذاری‌های انجام شده را به شوراهای نظارت ارائه نمایند.

ماده 10 ـ در صورتی که نامگذاری انجام شده و یا تغییر نامهای موجود با مفاد آیین‌نامه نامگذاری ودستورالعمل نامگذاری انطباق نداشته باشد، مصوبه شورای نظارت به مراجع و اشخاص ذیربط ابلاغ خواهد شد و مراجع یاد شده موظف به اجرای مصوبات این شورا خواهند بود.

تبصره- در صورت تصویب شوراهای فرهنگ عمومی مبنی بر ضرورت تغییر اسامی نامناسب موجود،شورای نظارت موظف به اجرای مصوبه شورای فرهنگ عمومی، ابلاغ و پیگیری اجرای آن خواهد بود.

ماده 11 ـ مفاد این دستورالعمل برای کلیه مراجع نامگذاری و دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجرا خواهد بود و این مراجع و دستگاه‌ها موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر در هر 3 ماه به شورای نظارت و شورای فرهنگ عمومی شهرستان ارائه نمایند.

ماده 12 ـ شوراهای نظارت شهرستان در هر شش ماه  به شورای نظارت استان و شورای فرهنگ عمومی شهرستان، و شورای نظارت استان نیز هر شش ماه به شورای مرکزی نظارت گزارش خواهد داد.

ماده 13 ـ شورای مرکزی نظارت پس از جمع بندی گزارش‌های استانی و تجزیه و تحلیل آنها،هر شش ماه گزارش جامعی از نحوه اجرایی شدن مفاد آئین‌نامه و دستورالعمل نامگذاری به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه خواهد داد.

ماده 14ـ این دستورالعمل در14 ماده و6 تبصره در چهارصدوشصت و ششمین جلسه مورخ20/6/1386 شورای فرهنگ عمومی تصویب و جایگزین آیین‌نامه اجرایی نظارت بر نام‌گذاری اماکن مورخ  15/10/1376 شورای مذکور گردید.