آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385نامگذاری 20 فروردین ماه به عنوان «روز ملی فناوری هسته­ای»

نامگذاری 20 فروردین ماه به عنوان «روز ملی فناوری هسته­ای»

مصوب جلسه  596 مورخ 5/10/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی

    

    شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 596 مورخ 5/10/85 موضوع نامگذاری روز 23 مرداد ماه به عنوان روز «حماسه و نصر» مصوب شورای فرهنگ عمومی مطرح و مقرر شد شرح حادثه در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز پیروزی مقاومت اسلامی مردم لبنان بر رژیم صهیونیستی» درج شود. همچنین مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد مذکور را به طور رسمی به سازمان کنفرانس اسلمی برای نامگذاری در سطح جهان اسلام ارایه دهد.