نامگذاری روز تکریم بازنشستگان

مصوب جلسه 432 مورخ 22/1/85 شورای فرهنگ عمومی

 

       در چهارصد و سی ودومین جلسه مورخ 22/1/85 شورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد نماینده بازنشستگان و سازمان بازنشستگی کشوری، روز 21 دی ماه به عنوان «روز تکریم بازنشستگان» مورد تصویب قرار گرفت.

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده است و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.