آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385مصوبه «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان

 

مصوبه «عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان 

(مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 88/1/29 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

مصوبه جلسه ۶۵7 مورخ 88/11/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه  657 مورخ 88/11/13، براساس مصوبه مورخ 88/9/17 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضویت یکی از اعضای منتخب شورای اسلامی استان در ترکیب شورای فرهنگ عمومی استان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«24 - یکی از اعضای واجد شرایط و صلاحیت فرهنگی شورای اسلامی استان به انتخاب آن شورا»

 

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی