آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385اصلاح بندهایی از ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن

 
مصوبه «اصلاح بندهایی از ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن
(مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 88/1/29 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی)

-----------------------------------------------

مصوبه جلسه ۶۵۱ مورخ 88/8/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه  651 مورخ 88/8/5، براساس مصوبه مورخ 88/6/24 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «اصلاح بندهایی از ماده ۲ آیین نامه شورای فرهنگ عمومی استان و الحاق یک بند جدید به آن (مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ 85/1/29 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» را به شرح ذیل تصویب نمود:
۱ – در بند ۱۰ ماده ۲ «معاون برنامه ریزی استانداری» جایگزین «رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی» می شود.
۲ – در بند ۱۳ ماده ۲ «فرمانده سپاه استان» جایگزین «فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان» می شود.
۳ – یک بند جدید تحت عنوان بند ۲۳ مبنی بر عضویت «مدیرکل کتابخانه های عمومی استان» به ماده ۲ الحاق می شود.»
 
 
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی