آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی

انتخاب سه نفر از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/85 ، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب آقایان دکتر محمدهادی همایون، دکتر ابراهیم فیاض و مهدی فضایلی را به عنوان اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی تصویب کرد.