آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1385الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل­ها و انجمن­های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی

الزام شورای فرهنگ عمومی به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل­ها و انجمن­های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی

مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی

    

    شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 593 مورخ 23/8/85 موضوع پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل­ها و انجمن­های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را به شرح ذیل تصویب نمود:

   «دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است از طریق هماهنگی با کلیه دستگاه­های مربوطه نسبت به پیگیری راهکارهای جلوگیری از بروز و ظهور افراد، تشکل­ها و انجمن­های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی اهتمام نموده و گزارش عملکرد مراکز ذی­ربط را سالانه به شورای عالی ارائه نماید.