انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 

   شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 587 مورخ 20/4/85 به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب آقای منصور واعظی را به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی تصویب نمود.