سیاست های سنجش افکار عمومی

مصوب جلسه563 مورخ 84/3/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 563 مورخ 84/3/24، سیاست‌های سنجش افکار عمومی را به شرح ذیل تصویب نمود:

مقدمه

        نظر به اهمیت توجه به افکار عمومی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کشور و با توجه به نقش کارساز افکارسنجی روشمند و صحیح در تشخیص نیازها و حساسیت‌ها، آگاهی از موانع و زمینه‌های تحقق تصمیمات و اقدامات، امکان احترام به افکار عمومی و نیز با توجه به آثار زیانبار اشتباه یا سوءنیت در اجرای افکارسنجی، سیاستهای «سنجش افکار عمومی» به شرح ذیل، تصویب می‌شود:

سیاست‌ها

     1 ـ توجه و اهتمام به افکار عمومی و تقویت فعالیت‌های معطوف به افکارسنجی

     2 ـ بهره‌گیری از نتایج نظرسنجی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور

      3 ـ فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نتایج حاصله از نظرسنجی‌ها با رعایت مسائل امنیتی

تبصره : اطلاع‌رسانی در خصوص عناوین نظرسنجی‌های طبقه‌بندی شده با موافقت مراکز افکارسنجی‌ ذیربط انجام خواهد گرفت.

      4 ـ رعایت امانت‌داری و تضمین عدم افشای نام و نشانی پاسخگویان از سوی مراکز نظرسنجی و سایر مراجع قانونی

5 ـ رعایت اصول علمی در کلیه مراحل اجرای نظرسنجی و عدم تحریف و سوءاستفاده از داده‌ها

6 ـ امکان انتشار نتایج نظرسنجی‌ها با رعایت ملاحظات امنیت ملی و مصالح عمومی و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی و مالکیت معنوی در چارچوب قوانین جاری

7 ـ اعتماد سازی و جلب مشارکت مردم به همکاری در انجام نظرسنجی‌ها

8 ـ ایجاد مصونیت قانونی برای پاسخگویان و پرسشگران

9ـ اخذ مجوز رسمی و تأیید صلاحیت‌های علمی و قانونی درخواست کنندگان تأسیس مراکز افکارسنجی از مراکز ذیصلاح

تبصره : دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌ها ونهادهای دولتی و عمومی در محدوده وظایف خود از اصول این بند مستثنی هستند.

10 ـ اخذ مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح برای انجام نظرسنجی توسط مؤسسات و افراد خارجی و یا به سفارش مراکز خارج از کشور

اجرا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مسئول اجرای سیاستهای سنجش افکار عمومی و تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب آنها از طریق مراجع صالحه می‌باشد.

 این مصوبه در 10 بند و 2 تبصره در جلسه 563 مورخ 24/3/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.