آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384عضویت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن

عضویت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در شورای نظارت بر نامگذاری اماکن

مصوب جلسه 421 مورخ 84/7/5 شورای فرهنگ عمومی

 

در چهارصد و بیست و یکمین جلسه مورخ 84/7/5 شورای فرهنگ عمومی موضوع «عضویت نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در گروه نظارت بر نامگذاری اماکن و گروه نظارت بر نامگذاری اماکن ویژه استانها» مطرح و به تصویب رسید.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی