آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده 3 اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب

 

الحاق یک تبصره به بند «ب» ماده 3 اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب

مصوب جلسه 573 مورخ 84/9/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 573 مورخ 84/9/8 عبارت ذیل را به عنوان تبصره 4 الحاقی به بند «ب» ماده 3 اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسات 147 - 148 - 149 مورخ 6 و 12 و 67/2/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) تصویب کرد:

تبصره 4 الحاقی : «کتب حاوی عقاید خرافی و بدعت های فرقه ای معارض با مبانی دین مبین اسلام که موجب انحراف و انحطاط فکر و اندیشه سالم در جامعه می شود، مجاز به نشر نمی باشد.»

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی