آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384عضویت رییس یا نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی

 

عضویت رییس یا نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 570 مورخ 84/7/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 84/7/26 با توجه به نقش بسیار مهم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در امور فرهنگی، پیشنهاد رییس یا نایب رییس کمیسیون مزبور در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی