آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384نامگذاری روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی

 

نامگذاری روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ایثار و پیروزی

مصوب جلسه 559 مورخ 84/1/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 559 مورخ 84/1/30 ، پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی مبنی بر نامگذاری سوم خرداد (روز فتح خرمشهر) به عنوان روز مقاومت، ایثارو پیروزی را تصویب کرد.

 

سید محمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی