آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

 

تعیین روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

مصوب جلسه 571 مورخ 84/8/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 571 مورخ 84/8/10 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی روز 9 مهرماه را همانند سال های گذشته به عنوان روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی تعیین و تصویب نمود.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی