آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1384عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی

عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 579 مورخ 84/12/16 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 579 مورخ 84/12/16 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی عضویت فرمانده نیروی مقاومت بسیج در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.

 

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی