آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1383عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

 

عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 554 مورخ 83/11/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 83/11/6 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 1/1350 /الف مورخ 83/9/28) عضویت رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد.

 

سید محمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی