طرح ساماندهی نظام تبلیغی کشور

مصوب جلسه 401 مورخ 83/8/19، 402 مورخ 83/9/3 ، 403 مورخ 83/9/17

و 404 مورخ 83/10/1 شورای فرهنگ عمومی

  

الف ـ ضرورت

    ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی اقتضا می‌کرد تا نهادهای نوپا در کنار دستگاه‌های قبلی عهده‌دار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزة فرهنگ شده و رسالت خطیر هدایت و حمایت از نسل نو و نهادینه‌سازی معیارهای فرهنگ پویای اسلام وایران را به انجام رسانند.

    براین اساس «ساماندهی نظام تبلیغی کشور»‌ از طریق تدوین سیاست‌های تبلیغی ـ فرهنگی به منظور همسو نمودن و هم‌افزایی فعالیت‌های تبلیغی و در نتیجه افزایش کارایی و اثربخشی مناسب این فعالیت‌ها به عنوان اقدام اساسی و ضروری مورد تأکید می‌باشد. در این راستا تعریف و تبیین اهداف و وظایف، سیاست‌ها و راهکارهای ساماندهی نظام تبلیغی کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ب ـ تعریف

    «نظام تبلیغی کشور، عبارت است از نظامی که در آن، مجموعه‌ای از عناصر به هم پیوسته، هماهنگ و مؤثر (چون پیام، پیام‌رسان، ابزار پیام و پیام‌گیر) در فرآیند رشد و بالندگی فکری، رفتاری و معیشتی مخاطبان، به گونه‌ای علمی و منطقی به کار گرفته می‌شود».

ج ـ اهداف و وظایف نظام تبلیغی کشور

1 ـ‌حفظ و ارتقای روح عزت و کرامت ملی و پاسداری از حریت انسان

2 ـ‌حفظ و تقویت هویت و شخصیت اسلامی ـ ایرانی

3 ـ ترویج اصول و ارزش‌های مبتنی بر آرمان‌های دینی و انقلابی و افتخارات ملی

4 ـ معرفی و ارائة الگوهای مناسب رفتاری جهت انتخاب شایسته در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر مبنای اصول اسلامی

5 ـ‌حفظ امنیت خانواده به عنوان رکن بنیادین جامعه اسلامی و سعی در استحکام مبانی آن بر مبنای اخلاق و حقوق اسلامی

6 ـ سالم‌سازی فضای فرهنگی و تبلیغی به منظور حفظ بهداشت روانی و توجه به تعالی معنوی اقشار مختلف جامعه

7 ـ تحکیم وحدت و هم‌بستگی ملی و دینی با توجه به ویژگی‌های قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت و وفاق ملی

8 ـ حراست از منافع ملی، ارتقای روح استقلال و رفع سلطة بیگانه

9 ـ تحکیم پیوند مودت و تقویت هم‌گرایی با مسلمانان و دیگر ملل جهان

10 ـ ترویج روحیة کار، تلاش و کارآفرینی در جهت خوداتکایی به منظور افزایش سرانة ملی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالاهای داخلی با حفظ روحیه قناعت

11 ـ ترویج عدالت اجتماعی و ارتقای روحیة ظلم ستیزی

12 ـ ایجاد امید، شادابی و نشاط هدفمند

13 ـ انعکاس فعالیت‌های نظام اسلامی جهت تحکیم مبانی و اقتدار آن

14 ـ مقابله با تبلیغات سوء رسانه‌های استکباری

15 ـ حفظ شخصیت وجایگاه زن مسلمان در جامعه

د ـ سیاست‌های حاکم بر نظام تبلیغی کشور

1 ـ توجه به سند چشم‌انداز بیست‌سالة کشور

2 ـ رعایت تناسب تبلیغات با نیازهای مخاطبان با توجه به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه

3 ـ توجه به جامعیت و ابعاد مختلف دین مبین اسلام

4 ـ رصد جریان‌های فرهنگی و تبلیغی

5 ـ آسیب‌شناسی تبلیغات و شناخت تهدیدها و فرصت‌های تبلیغی

6 ـ توجه به مقتضیات زمان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری با محوریت اصول و ارزش‌های اسلامی

7 ـ توجه به اثربخشی تبلیغات و بهینه‌سازی آن

8 ـ اصالت بخشیدن به تعمیق و گسترش کیفی تبلیغات وتقدم کیفیت بر کمیت

9 ـ توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس وهم‌سویی فعالیت‌های تبلیغی با آنها

10 ـ تقویت وجدان کاری و نظم و انضباط اجتماعی

11 ـ احترام به گونه‌های مختلف قومی، زبان و گویش‌ها و جلوگیری از توهین و تحقیر آنان وتأکید بر نقاط مشترک و تقویت وفاق ملی

12 ـ پرهیز از هر گونه غرب‌زدگی و خودباختگی در مقابل تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان

13 ـ عدم استفاده از اسامی، عناوین و واژه‌های بیگانه و اهتمام به استفاده از زبان و ادبیات ایرانی و اسلامی

14 ـ پرهیز از استفاده ابزاری از افراد


هـ ـ راهکارها

1 ـ شناسایی کامل ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دستگاه‌های تبلیغی ـ فرهنگی

2 ـ نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت‌های تبلیغی

3 ـ مشارکت مردم در امور فرهنگی و تبلیغی

4 ـ اتخاذ روش‌های ایجابی و جامع‌نگر

5 ـ تبلیغ مفاهیم و آموزه‌های دینی و علمی بر مبنای نظریات کارشناسی متخصصان امر

6 ـ تدوین سیاست‌های تبلیغی با توجه خاص به جایگاه و نقش گروه‌های مرجع

7 ـ هماهنگی میان کلیه مراکز ودستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی کشور

8 ـ بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی

9 ـ هدایت و حمایت تحقیقات نظری و پژوهش‌های کاربردی در حوزة‌ تبلیغات

10 ـ توسعه و تقویت هماهنگی تبلیغات با فضای عمومی کشور و رعایت مقتضیات خاص آن

11 ـ تمرکز در سیاست‌گذاری و عدم تمرکز در تصدی امور اجرایی

12 ـ تقویت نظارت بر مراکز تبلیغی خصوصی

13 ـ افزایش و اختصاص ظرفیت‌های تبلیغی متناسب با حوزه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور و ایجاد تعادل بین آنها

14 ـ جهت‌گیری تبلیغات به منظور تقویت و رونق اقتصاد فرهنگ

15 ـ بهره‌گیری از هنر اصیل و سازنده در فعالیت‌های تبلیغی

16 ـ حمایت از تولیدات داخلی و ضابطه‌مند کردن تبلیغ کالاهای خارجی

17 ـ توسعة تبلیغات محصولات فرهنگی به منظور بهینه‌سازی وارتقای کیفی آن

 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی