آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1383‌آیین‌ نامه‌ شورای‌ هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و بازآموزی‌ مدیران‌ فرهنگی

 

آیین‌ نامه‌ شورای‌ هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و بازآموزی‌ مدیران‌ فرهنگی

مصوب جلسه 554 مورخ 83/11/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی‌

 

      شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 83/11/6 آیین‌نامه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزشی و بازآموزی مدیران فرهنگی را به این شرح تصویب کرد:

 

مقدمه  

      آموزش‌ مدیران‌ فرهنگی‌ و روز آمد کردن‌ دانش‌ مدیران‌ فرهنگی‌ یکی‌ از ضرورت‌های‌ حوزه‌ فرهنگی‌ کشور است. برای تثبیت‌ این‌ ضرورت‌ که‌ نوعی‌ امتیاز محسوب‌ می‌شود، لازم‌ است‌ کلیه‌ دستگاه‌ها و نهادهای‌ فرهنگی‌ بر اساس‌ ضوابط‌ خاصی‌ تشخیص‌ دهند که‌ مدیران‌ فرهنگی‌ آنها نیاز به‌ «آموزش‌ همراه‌ با پژوهش» دارند.

     بروز پدیده‌های‌ متعدد و نوظهور فرهنگی‌ لزوم‌ آموزش‌ مداوم‌ مدیران‌ فرهنگی‌ را در شرایط‌ فعلی‌ دو چندان‌ می‌نماید. از سوی‌ دیگر یکی‌ از روش‌های‌ اساسی‌ بهره‌ برداری‌ از نتایج‌ پژوهش‌ها و مطالعات‌ فرهنگی‌ آموزش‌ کاربردی‌ آن‌ به‌ مدیران‌ فرهنگی‌ به‌ همراه‌ تشویق‌ به‌ امر پژوهش‌ و تحقیق‌ است‌ و صرف‌ داشتن‌ علاقه‌ به‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ بدون‌ داشتن‌ مهارت‌های‌ علمی‌ و تخصصی‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ کافی‌ نمی‌باشد.

     لذا بدین منظور «شورای‌ هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ و بازآموزی‌ مدیران‌ فرهنگی» که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار «شورا» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

 ‌ماده‌ 1 - شورا متشکل‌ از معاونین‌ یا مدیران‌ ارشد دستگاه‌ها و نهادهای‌ موضوع ماده 4 این آیین‌نامه می‌باشد.

‌ماده‌ 2  هدف کلی شورا عبارت است از: به روز نمودن دانش و اطلاعات مدیران فرهنگی برای مواجهه صحیح با جریانات و مسائل فرهنگی داخل و خارج کشور

‌ماده‌ 3 وظایف شورا عبارت است از:

1 ـ مطالعات و بررسی‌‌های لازم نسبت به تهیه و تصویب برنامه جامع آموزش و بازآموزی مدیران فرهنگی کشور

2 ـ تنظیم چارچوب و محورهای آموزش ضمن خدمت مدیران فرهنگی

ماده‌ 4 - اعضای‌ شورا عبارتند از:

الف‌ - نماینده‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌

ب‌ - نماینده‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

ج‌ - نماینده‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فن‌ آوری‌

د - نماینده‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌

هـ - نماینده‌ جهاد دانشگاهی‌

و - نماینده‌ حوزة‌ علمیه‌

ز - نماینده‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌

ح‌ - نماینده‌ سازمان‌ صدا و سیما

ط‌ - نماینده‌ شورای‌ فرهنگی‌ - اجتماعی‌ زنان‌

ی‌ - دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌

ک‌ - نماینده‌ مرکز رسیدگی‌ به‌ امور مساجد

ل‌ - نماینده‌ دفتر امور مشارکت‌ زنان‌

م - سه‌ نفر از اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ها با گرایش‌ مدیریت‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ و تصویب‌ شورای‌ هماهنگی و برنامه‌ریزی

تبصره : آیین‌نامه داخلی شورا، توسط شورا به تصویب خواهد رسید.

‌ماده ‌5 - کلیه‌ دستگاه‌ها موظف‌ هستند دوره‌های‌ آموزشی‌ مورد نیاز خود را در زمینه‌ مدیریت‌ و مطالعات‌ فرهنگی‌ به‌ شورا پیشنهاد دهند تا پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ نهایی‌ در این‌ شورا به‌ اجرا درآید.

‌ماده‌ 6 - به‌ منظور لزوم تناسب میان سطح‌بندی آموزش مدیران فرهنگی و نحوه رده‌بندی مدیران فرهنگی در رده‌های مدیران ارشد،  میانی‌ و پایه‌ از یک سو و رده‌بندی‌ مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ برای‌ مدیران‌ سایر نهادها و دستگاه‌ها از سوی دیگر، رده‌ مدیران‌ هر یک‌ از نهادهای‌ فرهنگی‌ توسط شورا تعیین می‌شود.

‌ماده‌ 7-  نظام‌ تخصیص‌ امتیاز بازآموزی‌ و اعطای‌ گواهینامه‌ در مقاطع‌ خاص‌ باید متناسب‌ و هماهنگ‌ با نظام‌ امتیازدهی‌ مرکز آموزش‌ مدیریت‌ دولتی‌ طراحی‌ شود و کسب‌ میزان‌ مشخصی‌ از امتیاز یا اخذ گواهینامة‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ شرط‌ لازم‌ برای‌ احراز پست‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در سطوح‌ مختلف‌ تلقی‌ شود.

تبصره : تهیه‌ آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ به‌ عهده‌ شورا می‌باشد.

‌ماده‌ 8 محورهای کلی آموزش مدیران فرهنگی عبارتند از:

‌الف‌ - مدیریت‌ فرهنگی‌ عمومی:

      در این‌ بخش‌ موضوعات‌ مشترک‌ در کلیه‌ زمینه‌های‌ فرهنگی‌ از قبیل‌ برنامه‌ریزی‌ فرهنگی، ساختار فرهنگی، ارزیابی‌ فرهنگی، مخاطب‌ شناسی، مشارکت‌ فرهنگی، اقتصاد فرهنگی، صنعت‌ فرهنگی، مدیریت‌ تفاوت‌های‌ فرهنگی، سیاست‌های‌ فرهنگی، آموزش‌ فرهنگی‌ و نظایر آن‌ به‌ مدیران‌ فرهنگی‌ آموزش‌ داده‌ می‌شود.

تبصره: تصویب نهایی‌ موضوعات‌ مورد نیاز برای‌ آموزش‌ در این‌ بخش‌ به‌ عهده‌ شورا خواهد بود.

‌ب‌ - مدیریت‌ فرهنگی‌ تخصصی:

      در این‌ بخش‌ آموزش‌ها به‌ صورت‌ تخصصی‌ و براساس‌ رشتة‌ فعالیت‌ هر یک‌ از مدیران‌ فرهنگی‌ در محورهایی‌ از قبیل‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ در مراکز آموزشی، مدیریت‌ امور دینی، مدیریت‌ پژوهش‌ فرهنگی، مدیریت‌ هنری، مدیریت‌ امور مطبوعات‌ و رسانه‌ها، مدیریت‌ اطلاع‌ رسانی، مدیریت‌ بین‌المللی‌ فرهنگ، مدیریت‌ مؤ‌سسات‌ فرهنگی‌ خصوصی، مدیریت‌ امور میراث‌ فرهنگی‌ و نظایر آن‌ صورت‌ می‌پذیرد.

تبصره : تصویب‌ نهایی‌ محورهای‌ آموزش‌ این‌ بخش‌ براساس‌ اعلام‌ نیاز نهادهای‌ فرهنگی‌ بر عهده‌ شورا خواهد بود.

ماده‌ 9 - سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ برنامه‌ها و دوره‌های‌ آموزشی‌ مصوب‌ شورا با استفاده‌ از شیوه‌های‌ جدید از قبیل‌ آموزش‌ مجازی، کلینیک‌ تخصصی‌ مدیریت‌ فرهنگی، تله‌ کنفرانس‌ها، پایگاه‌ اطلاع‌ رسانی‌ آموزش‌ مدیران‌ فرهنگی، بانک‌ اطلاعاتی‌ تجارب‌ مدیران‌ فرهنگی، تورهای‌ آموزشی‌ و... اقدام‌ نماید.

ماده‌ 10 - محل‌ تشکیل‌ شورا وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌باشد.

      این آیین‌ نامه‌ در یک‌ مقدمه‌ و 10 ماده‌ و 4 تبصره در جلسه‌ 554 مورخ‌ 83/11/6 شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.