آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی

 

اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی

مصوب جلسه 534 مورخ 82/12/5شورای عالی اتقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسة 534 مورخ 82/12/5، اهداف و سیاست‌های برگزاری اردوها را به این شرح تصویب کرد:

     به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی اهداف و سیاست‌های ناظر بر این اردوها به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده 1) تعریف اردو

         مقصود از اردو در این مصوبه سفر دسته جمعی گروهی از دانش‌آموزان یا دانشجویان با مقاصد علمی، آموزشی، فرهنگی، زیارتی، سیاحتی و ورزشی می‌باشد که با مجوز مراجع ذی‌ربط برگزار می‌شود.

ماده 2) اهداف اردو

1ـ ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش‌های اسلامی

2ـ تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی، اخلاقی جوانان و نوجوانان

3ـ کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی

4ـ کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت‌های اجتماعی

5ـ ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی

6ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و آشناسازی شرکت‌کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسلام

7ـ گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت‌کنندگان

8ـ جهت گیری ویژه برای تعمیق روحیه وطن خواهی و دلبستگی به کشور

9ـ آشناسازی شرکت‌کنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم

ماده 3) سیاستهای ناظر بر برگزاری اردو

1ـ در برگزاری اردوها تدارک برنامه‌ها می‌بایست به نحوی باشد که منجر به تقویت وگسترش معیارها و ارزش‌های اسلامی شود.

2ـ در برنامه‌ریزی و اجرای اردوها می‌بایست جذابیت، تنوع، نشاط و شادابی و نیز مشارکت فعالانه شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

3ـ برنامه‌ها می‌بایست با نیازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی شرکت کنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد که ذائقة شرکت‌کنندگان را پوشش دهد.

4ـ دوره‌های آموزشی مستقیم و غیرمستقیم کوتاه مدت در برخی اردوهای خاص مورد توجه قرار گیرد.

5ـ در برگزاری و اجرای اردوها می بایست تمهیدات و اقدامات مقتضی به منظور تأمین کامل امنیت فردی و جمعی شرکت‌کنندگان پیش بینی و اعمال شود.

 

ماده 4) تهیه آیین نامه اجرایی

4ـ1ـ دستورالعمل اجرایی اردوهای دانش‌آموزی مطابق با این سیاستها، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و با امضای وزیر آموزش و پرورش به واحدهای تابعه آن وزارتخانه ابلاغ می‌شود.

4ـ2ـ دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی مطابق با این سیاستها ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه توسط کمیته مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با امضای وزرای این وزارتخانه‌ها به دانشگاه‌ها و واحدهای تابعه ابلاغ می‌شود.

4ـ3ـ دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این سیاستها توسط این دانشگاه تهیه و با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌ها و واحدهای تابعه این دانشگاه ابلاغ می‌شود.

ماده 5) هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مسؤولیت نظارت و پیگیری این مصوبه را بر عهده خواهد داشت.