آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن


انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن

مصوب جلسه 383 مورخ 82/9/18 شورای فرهنگ عمومی

 

     در سیصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ 82/9/18 شورای فرهنگ عمومی موضوع انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در جلسات گروه مرکزی نظارت بر نامگذاری اماکن مطرح شد. با توجه به ماده یک بند الف از مصوبه آیین‌نامه اجرایی نظارت بر نامگذاری اماکن مصوب جلسه 282 و 287 مورخ 76/6/9 و 76/10/15 شورای فرهنگ عمومی، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشتمی، عضو شورای فرهنگ عمومی و صاحبنظر در حوزه دینی و فرهنگی، به عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی در گروه نظارت بر نامگذاری اماکن تعیین شدند.


اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی