آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

 

انتخاب اعضاءی هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

مصوب جلسه 383 مورخ 82/9/18 شورای فرهنگ عمومی

 

     در جلسه 383 مورخ 82/9/18 شورای فرهنگ عمومی با عضویت افراد ذیل در هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب موافقت به عمل آمد:

1 ـ  محمدعلی شعاعی

2 ـ محمد جواد مرادی نیا

3 ـ سید علی کاشفی خوانساری

4 ـ  هادی صادقی

5 ـ محمد سمیعی

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی