آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان

 

انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان

مصوب جلسه 385 مورخ 82/1030 شورای فرهنگ عمومی

 

    در جلسه 385 مورخ 82/10/30 شورای فرهنگ عمومی، موضوع عضویت نماینده‌ای از شورای فرهنگ عمومی در هیأت نظارت بر کتاب کودک و نوجوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جناب آقای فریدون عموزاده خلیلی به عنوان نماینده شورا در هیأت نظارت بر کتاب کودک معرفی شدند.

 

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی