آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

 

الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 532 مورخ 82/10/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 532 مورخ 82/10/30 ، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 1/594 /الف مورخ 82/3/4) الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه این شورا را به شرح زیر تصویب کرد:

- سه نفر از شخصیت های معتبر فرهنگی و هنری به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

سید محمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی