آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

 

 

الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها

و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها

مصوب جلسه 520 مورخ 82/4/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

      شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 520 مورخ 82/4/10، موضوع الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها (مصوبه جلسه 385 مورخ 75/8/8) را به این شرح تصویب کرد:

      ماده واحده: مراکزی که بر اساس این ضوابط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس شده‌اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر می باشد می‌توانند اقدام به تأسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری نموده و بر اساس ضوابط از هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.

تبصره 1 ـ تأسیس هر یک از تشکیلات موضوع این ماده باید با درخواست مشترک حداقل یک پنجم مراکز دارای شرایط عضویت در آن صورت پذیرد.

تبصره 2 ـ نام تشکیلات باید بیانگر حوزه جغرافیایی و خصوصیات مشترک اعضاء باشد.

تبصره 3 ـ تشکیلات موضوع این ماده مجاز به فعالیت اقتصادی غیرمرتبط با امور فرهنگی و هنری نمی‌باشند.

تبصره 4 ـ هرگونه فعالیت سیاسی مراکز و یا تشکیلات مرکزی آنها منوط به اخذ مجوز رسمی از کمیسیون احزاب وزارت کشور می‌باشد.

 

سیدمحمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی