آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1382انتخاب عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی

 

انتخاب عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی

مصوب جلسه 532 مورخ 82/10/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 532 مورخ 82/10/30، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( نامه شماره 53558 مورخ 82/10/9 ) آقای دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو را به عنوان عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی انتخاب کرد.


سیدمحمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی