آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381الحاق یک بند به مصوبة شرایط استفاده صحیح از لوازم‌ و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تلویزیونی در قالب ویدیو

 

 الحاق یک بند به مصوبة شرایط استفاده صحیح از لوازم‌ و تجهیزات

و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تلویزیونی در قالب ویدیو

مصوب جلسه 499 مورخ 81/4/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

     شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 499 مورخ 81/4/11 به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامة شماره 659/1/الف مورخ 81/3/20)  الحاق یک بند به مصوبه شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه‌های تلویزیونی در قالب ویدیو را (ابلاغیه شماره 4004 /دش مورخ 71/11/3) به این شرح تصویب کرد:

      بند 4 : از تاریخ تصویب این بند ، صدور پروانة بهره‌برداری در مورد فیلمبرداری از مجالس و مراسم به اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران واگذار می‌شود، بدیهی است که اتحادیه مزبور ملزم است به هنگام صدور پروانه فوق، ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که به تأیید شورای فرهنگ عمومی رسیده است رعایت نماید.

 

سید محمد خاتمی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی