آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی ورزش

 

انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی ورزش

مصوب جلسه 351 مورخ 81/3/28  شورای فرهنگ عمومی

 

    در سیصد و پنجاه و یکمین جلسة مورخ 81/3/28 شورای فرهنگ عمومی موضوع انتخاب نماینده شورای فرهنگ عمومی در جلسات شورای عالی ورزش مطرح شد و جناب آقای دکتر عبدالحمید احمدی، با اکثریت آراء، به عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی در شورای عالی ورزش تعیین شدند.

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی