آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381اساسنامة‌ مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی‌

 

اساسنامة‌ مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی‌

مصوب جلسه 501 مورخ 81/5/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

    شورای عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در جلسه‌ 501 مورخ‌ 81/5/8، به‌ پیشنهاد شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ (نامه‌ شماره‌ 1048/1/الف‌ مورخ‌ 81/4/23) اساسنامة‌ مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی‌ را به‌ این‌ شرح‌ تصویب‌ کرد:

 

‌مقدمه:

     نقش‌ تاریخی‌ مجتمع‌ دانشگاهی‌ ربع‌ رشیدی‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ قطب‌ علوم‌ و فنون‌ در قرون‌ وسطی‌ و تأثیر آن‌ در اعتلای‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ بشری‌ به‌ استناد آثار مورخان‌ و وقف‌ نامه‌ای‌ که‌ از بانی‌ دانشمند آن، خواجه‌ رشیدالدین‌ فضل‌الله همدانی‌ به‌ یادگار مانده، ایجاب‌ می‌نماید تا سازمان‌ها و مجامع‌ علمی، فرهنگی‌ و مراکز خیریه‌ دنیای‌ معاصر به‌ تناسب‌ وظایف‌ و رسالت‌هایی‌ که‌ بر عهده‌ دارند، ضمن‌ مطالعه‌ و شناخت‌ هر چه‌ بیشتر نقش‌ آن، وظیفة‌ تاریخی‌ خود را در احیای‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ علمی، مدیریتی‌ و تحقق‌ مقاصد و تداوم‌ راه‌ بنیان‌ گذار آن‌ ادا نمایند.

ماده‌ 1 ـ تعریف:

     به‌ منظور احیا و حفظ‌ هویت‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی‌ و تداوم‌ فعالیت‌های‌ آن‌ منطبق‌ با نیازهای‌ روز جامعة‌ علمی‌ کشور مؤ‌سسه‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ «مجتمع‌ علمی، فرهنگی‌ و تاریخی‌ ربع‌ رشیدی» که‌ از این‌ پس‌ «مجتمع» نامیده‌ می‌شود، با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ تشکیل‌ می‌شود.

تبصره‌ - فعالیت‌های‌ مجتمع‌ در کلیة‌ موارد مرتبط‌ با اهداف‌ و وظایف‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی‌ از قبیل‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فن‌ آوری، وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه، سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و... با رعایت‌ کامل‌ قوانین‌ و آئین‌ نامه‌های‌ ناظر بر موضوع‌ فعالیت‌ و با مجوز و نظارت‌ نهاد ذیربط‌ انجام‌ خواهد شد.

ماده‌ 2 ـ  اهداف:

     1 ـ بازیابی‌ هویت‌ و احیای‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ مدیریتی، فرهنگی، پزشکی‌ و فن‌‌آوری‌ ربع‌ رشیدی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عالی‌ترین‌ مظاهر تعامل‌ تمدن‌ ایرانی‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌ و معرفی‌ مواریث‌ و دستاوردهای‌ آن‌ به‌ جامعة‌ بشری‌ و نسل‌های‌ آینده.

     2 ـ  ایجاد مرکزیت‌ علمی، آموزشی‌ و پژوهشی‌ و تحقیقاتی‌ به‌ منظور نشر و گسترش‌ علوم‌ و فنون‌ مختلف‌ نظری‌ و کاربردی‌ با عنایت‌ خاص‌ به‌ وقف‌ نامه‌ ربع‌ رشیدی.

‌ماده‌3 ـ مرکز اصلی‌ مجتمع‌ شهر تبریز بوده‌ و مجتمع‌ می‌تواند در سایر مناطق‌ نیز مراکز فعالیت‌ دایر نماید.

‌ماده‌4 ـ وظایف‌ مجتمع‌

      تأسیس‌ مرکز اسناد و اهتمام‌ به‌ گردآوری‌ آثار مکتوب‌ و مستندات‌ تاریخی‌ مرتبط‌ با ربع‌ رشیدی‌ و اهداف‌ مجتمع.

     2ـ ‌اهتمام‌ به‌ گردآوری‌ اشیا و تأسیس‌ موزه‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مجتمع‌ با همکاری‌ و نظارت‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور.

     3 ـ  همکاری‌ با سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور در انجام‌ کاوش‌ و احیای‌ بافت‌ قدیمی‌ و بقایای‌ ربع‌ رشیدی.

     4 ـ ایجاد پایگاه‌های‌ اطلاعاتی‌ در زمینه‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ و برقراری‌ ارتباط‌ و تبادل‌ علمی‌ با مراکز و مراجع‌ علمی‌ و فرهنگی‌ داخل‌ و خارج‌ کشور.

     5 ـ  تشکیل‌ گروه‌های‌ علمی، پژوهشی‌ و انجام‌ طرح‌های‌ تحقیقی‌ بنیادی‌ و کاربردی‌ به‌ ویژه‌ در زمینة‌ علوم‌ و فنون‌ رایج‌ در ربع‌ رشیدی.

     6 ـ ‌برنامه‌ریزی‌ به‌ منظور ایجاد ارتباط‌ میان‌ مراکز علمی‌ و بخش‌های‌ تولیدی‌ در زمینه‌های‌ مختلف.

     7 ـ  اهتمام‌ به‌ احیای‌ مکاتب‌ علمی، هنری‌ و ادبی.

     8 ـ انجام‌ سایر مأموریت‌ها و فعالیت‌های‌ مصوب‌ هیأت‌ امنا (موضوع‌ ماده‌ 6 اساسنامه)

‌ماده‌ 5 ـ ارکان‌ مجتمع‌

1 ـ  هیأت‌ امنا

2 ـ رئیس‌ مجتمع‌

‌ماده‌ 6 ـ ترکیب‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا

1 ـ  وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

2 ـ  وزیر علوم، تحقیقات‌ و فن‌ آوری‌

3 ـ  وزیر بهداشت، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

4 ـ  نمایندة‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌

5 ـ  رئیس‌ بنیاد ایران‌شناسی‌

6 ـ  رئیس‌ فرهنگستان‌ علوم‌

7 ـ  رئیس‌ فرهنگستان‌ هنر

8 ـ  رئیس‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌

9 ـ  رئیس‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور

10 ـ  استاندار آذربایجان‌ شرقی‌

11 ـ  رئیس‌ مجتمع‌ (دبیر هیأت‌ امنا)

12ـ  یک‌ نفر از نمایندگان‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با انتخاب‌ نمایندگان‌ استان

13 ـ  سه‌ نفر از شخصیت‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ کشور به‌ پیشنهاد استاندار و تأیید رئیس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

تبصره‌ 1 ـ هیأت‌ امنا در نخستین‌ جلسة‌ خود یک‌ نفر از اعضاء را برای‌ مدت‌ چهار سال‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رئیس‌ انتخاب‌ خواهد نمود. انتخاب‌ مجدد رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ بلامانع‌ است.

تبصره 2 ـ در صورت‌ عدم‌ امکان‌ حضور هر یک‌ از وزرا و رؤ‌سای‌ سازمان‌های‌ عضو، یکی‌ از معاونان‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ نمایندة‌ تام‌الاختیار با حق‌ رأی‌ در جلسات‌ هیأت‌ امنا شرکت‌ خواهد نمود.

تبصره‌ 3 ـ احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا توسط‌ رئیس‌ جمهور و رئیس‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ صادر خواهد شد.

تبصره‌ 4 ـ  مدت‌ عضویت‌ اعضای‌ بند 13، چهار سال‌ می‌باشد و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است.

‌ماده‌ 7 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ امنا

     1 ـ  تعیین‌ خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های‌ کلی‌ مجتمع‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ مورد نظر

     2 ـ  تصویب‌ دستورالعمل‌ها، آئین‌ نامه‌ها و تشکیلات‌ سازمانی‌ پیشنهادی‌ از سوی‌ رئیس‌ مجتمع‌

      3 ـ تصویب‌ ترازنامة‌ سالانه‌

      4 ـ  تصویب‌ بودجة‌ سالانه‌

      5 ـ  بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ رئیس‌ مجتمع‌

     6 ـ پیشنهاد تغییر در مفاد اساسنامه‌

     7 ـ  بررسی‌ و اظهارنظر در مورد گزارش‌ فعالیت‌های‌ جاری‌ مجتمع‌

     8 ـ  جلب‌ کمک‌های‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ بخش‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ و مؤ‌سسات‌ خیریه‌ داخل‌ و خارج‌ کشور به‌ منظور تقویت‌ بنیة‌ مالی‌ مجتمع‌

‌ماده‌ 8 ـ ‌اعضای‌ هیأت‌ امنا می‌توانند جز در موارد تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌های‌ کلی، تصویب‌ بودجة‌ سالانه‌ و پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه، اختیارات‌ خود را به‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا تفویض‌ نمایند، در این‌ صورت‌ تصمیمات‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا به‌ عنوان‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا تلقی‌ خواهد شد.

‌ماده‌ 9 ـ مسئولیت‌ ادارة‌ کلیة‌ امور مجتمع‌ اعم‌ از امور علمی، پژوهشی‌ و اجرایی‌ با رئیس‌ مجتمع‌ خواهد بود.

‌ماده‌10 ـ رئیس‌ مجتمع‌ با رأی‌ نسبی‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا به‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ خواهد شد.

تبصره‌ - انتصاب‌ مجدد رئیس‌ مجتمع‌ بلامانع‌ است.

ماده‌11 ـ وظایف‌ رئیس‌ مجتمع‌

1 ـ تدوین‌ برنامه‌های‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ به‌ منظور اجرای‌ وظایف‌ مجتمع‌ و تنظیم‌ بودجة‌ سالانه‌ برای‌ تصویب‌ هیأت‌ امنا.

2 ـ  تهیه‌ و تنظیم‌ آئین‌ نامة‌ اجرایی‌ و نمودار تشکیلاتی‌ مجتمع‌ برای‌ پیشنهاد تصویب‌ به‌ هیأت‌ امنا.

3 ـ  تهیه‌ و ارائة‌ عملکرد و گزارش‌ فعالیت‌های‌ مجتمع‌ به‌ هیأت‌ امنا.

4 ـ  تنظیم‌ ترازنامة‌ مجتمع‌ به‌ صورت‌ سالانه‌ بعد از پایان‌ سال‌ مالی‌ برای‌ پیشنهاد تصویب‌ به‌ هیأت‌ امنا.

5 ـ  نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ علمی، پژوهشی‌ و تحقیقاتی‌ و پشتیبانی‌ مجتمع.

6 ـ  انجام‌ امور مالی‌ و معاملاتی‌ مجتمع‌ در چهارچوب‌ مقررات‌ مربوط‌ و مصوبات‌ هیأت‌ امنا.

تبصره‌ - در غیاب‌ رئیس‌ مجتمع، معاون‌ وی‌ می‌تواند وظائف‌ محوله‌ را در حدود اختیارات‌ تفویض‌ شده‌ انجام‌ دهد.

‌ماده ‌12 ـ زمان‌ و محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ توسط‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا تعیین‌ و حداقل‌ پانزده‌ روز قبل‌ توسط‌ دبیر هیأت‌ امنا به‌ اعضاء ابلاغ‌ خواهد شد. حداکثر فاصلة‌ زمانی‌ بین‌ دو جلسه‌ نباید از 6 ماه‌ تجاوز نماید.

ماده‌ 13 ـ‌ حضور بیش‌ از نصف‌ اعضای‌ هیأت‌ امنا برای‌ تشکیل‌ جلسه‌ ضروری‌ بوده‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ با رأی‌ اکثریت‌ نسبی‌ حاضران‌ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ - در صورت‌ عدم‌ حضور اکثریت‌ مذکور، جلسة‌ بعدی‌ حداکثر 15 روز بعد تشکیل‌ خواهد شد.

‌ماده‌ 14 ـ  ادارة‌ جلسات‌ هیأت‌ امنا به‌ عهدة‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا و در غیاب‌ وی‌ با نایب‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا می‌باشد.

تبصره‌ - هیأت‌ امنا می‌تواند در جلسات‌ خود از کارشناسان‌ خبره‌ به‌ منظور استفاده‌ از نظریات‌ مشورتی‌ آنان‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.

‌ماده‌ 15 ـ ادارة‌ امور دبیرخانه‌ هیأت‌ امنا و پیگیری‌ اجرای‌ تصمیمات‌ و مصوبات‌ هیأت‌ امنا و تنظیم‌ صورت‌ جلسات‌ به‌ عهدة‌ دبیر هیأت‌ امنا خواهد بود.

ماده‌16 ـ منابع‌ مالی‌ مجتمع‌

1 ـ  درآمدهای‌ اختصاصی‌ حاصل‌ از خدمات‌ آموزشی، فنی، مشاوره‌ای‌ و انجام‌ طرح‌های‌ تحقیقاتی، اخذ ورودیه‌ و سایر درآمدهای‌ متفرقه‌

2 ـ  منابع‌ عمومی‌ و کمک‌های‌ بخش‌ دولتی‌ و غیردولتی‌

3 ـ  کمک‌های‌ مالی‌ مجامع‌ بین‌المللی‌ و مؤ‌سسات‌ خیریة‌ داخل‌ و خارج‌ کشور

4 ـ  موقوفات‌

‌ماده‌17 ـ کلیة‌ چک‌ها و اسناد و اوراق‌ مالی‌ باید به‌ امضای‌ رئیس‌ و مسئول‌ مالی‌ مجتمع‌ و یا نمایندگان‌ تام‌الاختیار آنها برسد.

‌ماده ‌18 ـ هزینه‌های‌ عمرانی‌ مجتمع‌ پس‌ از اتمام‌ مطالعات‌ و تکمیل‌ طرح‌ها برآورد شده‌ و توسط‌ رئیس‌ مجتمع‌ به‌ هیأت‌ امنا ارائه‌ خواهد شد و پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ هیأت‌ امنا و تعیین‌ منابع‌ مالی‌ از طرف‌ رئیس‌ هیأت‌ امنا برای‌ اجرا به‌ رئیس‌ مجتمع‌ ابلاغ‌ می‌شود.

‌ماده‌19 ـ هر گونه‌ تغییر در مفاد این‌ اساسنامه‌ با پیشنهاد هیأت‌ امنا و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

     این‌ اساسنامه‌ در 19 ماده‌ و 9 تبصره‌ در جلسة‌ 501 مورخ‌ 81/5/8 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.