آشنایی با شورامصوباتمصوبات دهه هشتادمصوبات سال 1381آیین نامه برگزاری اردوهای فرهنگی

  

آیین نامه برگزاری اردوهای فرهنگی

مصوب جلسه 349 مورخ 81/2/17 شورای فرهنگ عمومی

 

پیرو تصمیم جلسه سیصد و چهل و نهم مبنی بر تشکیل کمیسیون بررسی چگونگی برگزاری اردوهای فرهنگی با حضور نمایندگان دستگاه های عضو، گزارش کمیسیون چگونگی برگزاری اردوهای فرهنگی در جلسه سیصد و چهل و نه شورای فرهنگ عمومی قرائت شد و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - تنظیم آیین نامه چگونگی برگزاری اردوها برای هماهنگی و وحدت رویه در این مورد ضرورت دارد

2 - تشکیل ستاد هماهنگی ضروری نمی باشد

3 - حجت الاسلام نبوی و حجت الاسلام حشمتی بعنوان نمایندگان شورای فرهنگ عمومی برای تنظیم آیین نامه برگزاری اردوهای فرهنگی و ارائه آن به شورای فرهگ عمومی انتخاب شدند

 

اداره کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی